Bredbånd
Feilmelding Skriv ut
Melding av mindre alvorlige feil meldes fortrinnsvis på e-mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen om mulig
Dette forutsetter at tjenesten ikke har falt helt ut eller at mail kan sendes fra annet sted. Sjekk da først om feilen allerede er registrert under driftsstatus på www.re-nett.no.
Kritiske feil meldes på SMS til 920 69077
 
Priser bredbånd Skriv ut

Priser privatabonnement:

 

Månedsavgift:

Mini 16/8 Mbps kr 295,- For deg som er på nett en gang i blant
Midi 24/12 Mbps kr 395,- For normal bruk, på nett daglig
Maxi 32/16 Mbps kr 495,- For hyppig bruk med behov for rask nedlasting
Xtra 40/20 Mbps kr 595,- For deg som er på nett hele tida...

 

 

 

 

Etablering/montering privat inkl. mottaker:

Uten binding kr 1990,-
12 mnd. binding kr 990,-
   

 

 

 

 

Egne priser på bedriftsabonnement på forespørsel, ta kontakt!

Ved behov for flere PCer eller andre enheter på nett kan vil levere switch eller trådløs ruter ferdig satt opp.
Vi kan også foreta eventuell kabling internt mot tillegg i prisen.

 
Trådløst bredbånd i Re Skriv ut
Re-Nett tilby trådløst bredbånd til private husstander og bedrifter i Re!
 
 
Løsningen er basert på radiosignaler, du er ikke lenger avhengig av gamle og dårlige kobberkabler med ingen forbindelse eller stadige brudd som resultat.
Alt du trenger er en antenne ute på veggen/mønet og en tynn kabel inn til strømforsyning og PC, eventuelt switch/ruter.
 
Dette gir også muligheten til å gå over til IP-telefoni og slippe fastavgift på telefonabonnementet. Du slipper også eventuell straffeavgift på brebåndsabonnementet fordi du ikke har “vanlig” fasttelefon.

Dekningsområde:
Vi har pr. i dag stasjoner på følgende steder:
-Re Kommunehus
-Lundteigen industriområde
-Kåpe
-Berg Nordre
-Hengsrud
-Firing
-Malme
-Haugan
-Rambergkollen
-Vika
-Myhre
-Ryk
-Gjelstad
-Rostadteigen
-Badski
-Sørumsaga
-Solbergtoppen
-Horntvedt
-Freste
-Bjune
-Krokeborg
-Grøstad
-Valle
-Berg (Ramnes)
-Klepperås
-Venås
-Linnestad
-Solberg
-Hjerpetjønn
-Fossanveien 600
-Dal (Kåpeveien)
-Klopp
-Jarberg
-Himberg
-Krakken
-Ruteig
 
 
Har du (tilnærmet) fri sikt til et av disse stedene kan du få bredbånd allerede i dag.

Vi utvider nettet fortløpende og etablerer ved behov nye stasjoner (repeatere) for å dekke kunder som ikke har fri sikt pr. i dag.

Registrer ønske om dekning i andre områder her (uforpliktende).

 
Hvorfor velge Re-Nett?
-Veletablert operatør med lokalkunnskap
-Kort avstand og kort rettetid
-Mye høyere hastighet enn ADSL
-Fri bruk
-God uthastighet – velegnet for IP-telefoni
-Ingen straffeavgift (kobberleie) til Telenor uten fasttelefon = besparelse på 7-800 kr pr år.
 
Prisoversikt finnes her: Priser bredbånd
Bestilling (bindende): Bestilling av bredbånd

Ved bestilling må vilkårene for tjenesten aksepteres

Ved spørsmål om tjenesten, ta kontakt her.

Ønske om dekning i andre områder? Send inn uforpliktende forespørsel her.

 
Vilkår for tjenesten Skriv ut

Følgende avtale er  inngått mellom Re-Nett AS (heretter kalt Re-Nett) og sluttkunde (heretter Kunden) for leveranse av internettaksess via radio (heretter kalt Tjenesten):

1. Avtalens omfang
Avtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forhold til Tjenesten levert Kunden av Re-Nett, det vil si bredbåndstjenester levert over radio, herunder utstyr installert hos Kunden.
Utstyret betyr i denne sammenheng mottakter med tilhørende strømforsyning installert hos Kunden.

2. Avtalens varighet
Avtalen løper fra inngåelse til den sies opp skriftlig av en av partene. Oppsigelsestiden er 14 dager fra mottatt varsel.
Unntatt er avtaler med bindingstid. Når kunden sier opp en avtale med bindingstid før avtaleperioden er over, forfaller automatisk månedsavgiften for resten av avtaleperioden, i tillegg til eventuelt utestående Re-Nett har hos Kunden.
Likeledes forfaller Re-Netts tilgodehavende hos kunden til betaling i det øyeblikket Re-Nett sier opp avtalen pga. mislighold, jfr. pkt 10.
Ved opphør av avtalen plikter Kunden å la Re-Nett hente det installerte Utstyret.

3. Kredittvurdering
Kunden aksepterer at Re-Nett innhenter kredittopplysninger om Kunden før leveranse av Tjenesten  starter. Re-Nett  forbeholder seg retten til å avvise Kunden (annulere inngått avtale) dersom Re-Nett ikke anser Kunden for å være kredittverdig, alternativt å kreve økonomisk sikkerhet eller forskuddsbetaling.

4. Betaling
Etableringsgebyr/installasjonsavgift faktureres etter at tjenesten er operativ, sammen med forskudd på 3 måneders månedsavgift. Månedsavgiften faktureres deretter forskuddsvis for 3 måneder om gangen. Ved manglende betaling påløper forsinkelsesrenter, og forfalte avgifter drives inn etter inkassoloven. Se forøvrig punktet om mislighold.

5. Definisjon av tjenesten
Tjenesten består av internettilgang levert på Ethernet grensesnitt. Mottakeren som installeres hos kunden inneholder en NAT-ruter med DHCP-server som muliggjør tilkobling av flere PCer eller tilsvarende enheter.
Dersom kunden ønsker å selv håndtere port forwarding internt i sitt nett eller har behov for å kjøre tjenester som skal være tilgjengelig utenfra, må Kunden bestille fast IP som belastes med ekstra månedsavgift ihht gjeldende prisliste.. Mottakeren vil da bli levert konfigurert i bridge mode (layer 2), og Kunden er selv ansvarlig for å sette opp PPPoE-dialing mot Re-Netts gateway.

6. Produktsortiment/priser:
Re-Netts til enhver tid gjeldende produkter og priser er gjengitt på www.re-nett.no. Re-Nett forbeholder seg retten til å endre produktspekter og justere priser i takt med normal prisutvikling. Kunden skal da varsles skriftlig 1 mnd i forveien.
Ved senking av priser eller økning av hastighet til samme pris vil dette automatisk komme eksisterende kunder til gode.
Unntaket er kunder med bindingstid, disse kan ikke endre til ny pris/hastighet før bindingstiden er over.Kunden kan derimot endre til ny hastighet underveis i avtaleperioden mot å betale et gebyr som fremgår av gjeldende prisliste på www.re-nett.no.

7. Ytelse/Båndbredde:
Re-Nett selger som alle andre ISPer aggregert båndbredde. Dette betyr at ved trafikktopper vil faktisk hastighet kunne være lavere enn angitt for produktet, mens den ved normal  belastning vil være tilnærmet lik og begrenset oppad til hastigheten for gjeldende produktklasse.
Re-Nett har imidlertid innført mekanismer i nettet som gjør at ved nedlasting av mindre mengder over en kortere tidsperiode (typisk websurfing og nedlasting av mindre filer) vil Kunden få høyere hastighet enn produkthastigheten tilsier, noe som gjør at forbindelsen oppleves raskere.

8. Prioritering av tjenester
For å sikre kvaliteten på VoIP-tjenster (IP-telefoni) har Re-Nett mekanismer i nettet for å prioritere slik trafikk internt i sitt nett, men har ingen kontroll på transporten av slik trafikk forøvrig på internett, og kan således ikke stå ansvarlig for kvaliteten end-to-end.
Re-Nett sperrer ikke porter eller tjenester i nettet, men  forbeholder seg retten  til å nedprioritere og "shape" (begrense) fildelingstrafikk (P2P) dersom det viser seg  at omfanget av slik trafikk umuliggjør opprettholdelse av en akseptabel tjenestekvaliteten til kundene.

9. Kundeservice/feilmelding:
Re-Nett kundeservice er normalt tilgjengelig på telefon alle virkedager kl 08-16.
Feilmeldinger og supporthenvendelser meldes som angitt på Re-Netts websider:
Mindre alvorlige henvendelser, inklusive henvendelser som bestilling/endring/oppsigelse eller generelle spørsmål foretas fortrinnsvis på e-mail eller kontaktformular på www.re-nett.no om mulig.
Kritiske feil meldes på SMS til telefonnummer angitt på www.re-nett.no.
Før feilmelding sendes eller kundeservice kontaktes skal Kunden selv foreta 1.linjes enkel feilsøking ihht prosedyre gjort tilgjengelig for kunden på www.re-nett.no, da dette ofte løser problemene.
Dersom utrykning foretas pga feilmelding fra Kunden og feilen viser seg å være Kundens ansvar, vil Kunden faktureres etter medgått tid ihht. Re-Netts til enhver tid gjeldende timesatser for konsulentoppdrag.

10. Mislighold og erstatning
Dersom det kan påvises vesentlige mangler ved, eller langvarig ut fall av tjenesten kan Kunden kreve at Re-Nett frafaller månedsavgift for perioden problemene har forekommet.
Re-Nett kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for øvrige og sekundære konsekvenser bortfall av tjenesten får for Kunden.
Dersom  Re-Nett gjentatte ganger har blitt gjort oppmerksom på mangler ved tjenesten og  innen rimelig tid ikke klarer å rette feilen, kan Kunden kreve heving av avtalen og tilbakebetaling av innbetalte avgifter. Utstyret tilfaller da Re-Nett

Ved mislighold fra kundens side i form av manglende betaling kan Re-Nett etter at varsel med rimelig frist er gitt, stenge tjenesten inntil forfalte fakturaer er betalt. Månedsavgift påløper som normalt selv om tjenesten er stengt, og det påløper et gjenåpningsgebyr som må betales sammen med øvrige påløpte kostnader før gjenåpning av tjenesten kan finne sted.
Gjør kunden fortsatt ikke opp for seg kan Re-Nett  si opp avtalen og sende forfalt beløp til inkasso, inkl. evt. månedsavgift for gjenværende avtaleperiode, renter og purregebyrer. Utstyret kan da straks tilbakekalles og Kunden plikter da å tilrettelegge for at dette kan hentes av Re-Nett.

11. Re-Netts ansvar
Re-Nett plikter å tilstrebe å opprettholde Tjenesten slik den er beskrevet i vilkårene, med en høyest mulig oppetid.
Utilsiktede avbrudd i tjenesten vil imidlertid kunne forekomme, og ved avbrudd som skyldes feil i Re-Netts nett vil Re-Nett forsøke å rette feilen snarest mulig og innen rimelig tid .

Ved driftsstans ut over 1 time pga nødvendig vedlikehold/arbeid på nettet plikter Re-Nett i rimelig tid å varsle Kunden om dette på www.re-nett.no og på e-mailadresse oppgitt av Kunden. Kunden er ansvarlig for å sjekke denne e-mailkontoen regelmessig og melde skifte av e-mailadresse til Re-Nett.

Re-Nett plikter å informere om endringer i produktspekter/priser og om endringer i denne avtalen på www.re-nett.no

12. Kundens ansvar
Kunden plikter å betale alle fakturaer fra Re-Nett innen fristen.

Kunden har ikke anledning til å benytte utstyret på annen adresse enn avtalen er inngått for: Tjenesten kan kun utnyttes internt i egen husstand/bedrift og kan ikke deles med eller videreselges og heller ikke videreformidles uten vederlag til eksterne personer/bedrifter.

Kunden er i sin helhet ansvarlig for trafikk som går over Tjenesten, og plikter å forsikre seg om at Tjenesten ikke utnyttes til virksomhet som er i strid med norsk lov eller som medfører ulempe for Re-Nett eller for en tredjepart. Likeledes plikter Kunden å påse at informasjon som brukernavn/passord etc tildelt av Re-Nett. ikke kommer uvedkommende i hende.
Brudd på disse vilkårene vil kunne medføre stenging av tjenesten med dertil hørende gjenåpningsgebyr. Månedsavgift påløper til tross for slik stenging.

Det installerte Utstyret er Re-Netts eiendom og Kunden plikter å behandle dette varsomt så det ikke utsettes for skade. Kunden må ikke under noen omstendighet koble til andre strømforsyninger enn den som er levert av Re-Nett, eller koble til annet utstyr som ikke følger Ethernet-standarden eller som ikke  er ment for slik bruk.
Kunden har ikke tillatelse til å skru fra hverandre,  manipulere, omprogrammere eller på andre måter modifiserere Utstyret. IP-informasjon tildeles dynamisk fra Re-Netts nett, og Kunden har ikke anledning til å modifisere og kjøre med annen IP-informasjon mot Re-Netts nett. Kunden har heller ikke anledning til å skifte ut utstyr levert av Re-Nett med annet radioutstyr og benytte dette i nettet.
Skader og driftsforstyrrelser oppstått på Kundens utstyr eller forøvrig i nettet som en følge av manipulasjon eller utskifting som nevnt i dette avsnittet belastes Kunden i sin helhet.

Kunden plikter å holde tilknyttede datamaskiner beskyttet med antivirus-programvare og anti-spyware-programvare slik at spredning av virus og skadelig programvare til Re-Netts nett og internett ikke forekommer. Skader og driftsstans som følge av slike angrep medfører erstatningsansvar for kunden.